:::: MENU ::::
  • Copyright © 2020 Kalutara Vidyalaya Old Boys' Association

  • Kalutara Vidyalaya

  • V-Class Online Class Room

OBA Reg Number    Name in English
1Shely Wickramasinghe
2Piyasiri Kalinga Siva
3I M Gunathilake
4J B Bandurathne
5Keerthi Jayasinghe
6Dayananda Siriwardane (Siriwardhane)
7Prasad Senarathne
8D S Sooriyaarachchi
9K K D R Gunawardane (Gunawardhane)
10P D R Gunawardane (Gunawardhane)
11A G Palitha Manaranjana
12Dayananda Wahalathanthree
13G Colin Silva
14A R Mohomad Aneez
15Srilal Kaldera
16H D Chandralal
17D J Weerakoon
18A T Jayakody
19Sarathchandra Wahalathanthree
20T W Siriwardane (Siriwardhane)
21D H P Liyanaarachchi
22D Pathirage Gunapala
23S D Sarathchandra
24D Jayathissa Wickramasurendra
25Trimal Ranasinghe
26D Piyasena
27Nimal Weeramanthree
28Major General Nissanka Wijesinghe
29H R Wijesooriya
30P D Chandradasa
31P Ariyadasa Silva
32N D Dayarathne
33W D L B Abewardane (Abewardhane)
34T C Keerthisinghe
35W Predasa De Silva
36H Anura Perera
37S D S Wickramaratne
38N K Nevil Kumara
39Weerasekara
40E Linkan Gunawardhane
41K Jagathchandra
42M C Perera
43P D Liyanage
44L E Chandrasiri
45H C Sumanapala
46P A D Upul Raweenra Alwis
47Premalal Wijesinghe
48Lalith Premanath Singhebahu
49G B Disanayake
50H S G Fonseka
51W A Karunasena
52E G W A Linken
53Somarathne Morandage
54D K Ranasinghe
55K D Nandana
56M D Nanayakkara
57Heltan Wickramaarachchi
58M D Kularathne
59D Siriman De Silva
60H S Buddadasa Rodrigo
61J C Panditharathne
62G G S De Alwis
63K De S Weerawardane
64D R Upali Wahalathanthree
65D L M Senavirathne
66U G De Soysa
67L D D Dasanayake
68S Vijitha Sarath Kumara
69Sarath Edussooriya
70Wimal Kariyawasam
71K D D Frenando
72M Ananda Perera
73N Hazan Mafoor
74P S Wijesoma Kinnangoda
75Dr. Wijesoma De Silva
76M L Jayathilake
77Dr. Badu Edussooriya
78E Walter Karunarathne
79H D S Jayasekara
80Chandrasiri Benaragama
81D S C Gunawardane (Gunawardhane)
82M L Weerakoon
83S K Jagodaarachchi
84D R M Senevirathne
85D N M Senevirathne
86H De S Vitharana
87Janage Padmasiri
88H G Dharmapala
89K D Gunapala
90Ranjith Saranaweera
91M A M Nissar
92Lalith M Wickramasinghe
93M Mervin Perera
94S Palayangoda
95J Moses Jayawardane (Jayawardhane)
96B Premaranjan De Silva
97Ashoka Domingo
98Dayarathne Morandage
99D N Chandrasena Munasinghe
100N C P Liyanaarachchi
101Bandula Senarathne
102Ravi Domingo
103P Dharmasooriya
104Ranjith De Alwis Ginathilake
105W K D Kulasiri Warawala
106H J G Gunawardane (Gunawardhane)
107M T C Palitha
108T C R Wijesekara
109M K S Siriwardana (Siriwardhana)
110P W H De Silva
111U K D R Gunasekara
112Gamini Amarasekara
113G Nihal Noyel
114T H Kulasiri
115D Thilak Jayatunge
116P Dayananda De Silva
117Ranjith Andradi
118P H Persi Nandalal
119S C Silva
120W W Gunasekara
121P P S Nanayakkara
122Upulananda Munasinghe
123E B Sarathchandra
124A N M Tanthrigoda
125D Dadly Manathunga
126D Yasapala Dias
127K P Thilakaranthne
128K K D S Weerawardana
129N K Disanayake
130G A D A S De Alwis
131H K Hubert Senavirathne
132U M Padmaraja Silva
133D C S De Silva
134U Poojitha Gunawardane (Gunawardhane)
135M C Karunathilake
136R P Gunasekara
137T S F P Gunasekara
138Vajira Lakshman Asurapulli
139Mahendra Ranasinghe
140Ranjith Mercin Perera
141B G Mangala
142Sarath Weera De Silva
143Ananda Kaldera
144Karunadasa Jayawardane (Jayawardhane)
145S C S P Gunawardane (Gunawardhane)
146S B S De Silva
147B Dharmapala
148K D N Ranaweera
149Sumith Wijerathne
150N A Priyankara Perera
151Rodny C De Soysa
152B G Senarathne
153P Siriwansha
154M Nawasi Majeed
155M M M Rasith
156R Madduma Bandara
157G K Pemasiri Perera
158Dewapurage Sidny
159E A N N Edirisinghe
160K Piyadasa Fernando
161G Monilal Perera
162T A Somarathne
163K Karunadasa
164N D Shelton
165W D S Samarasinghe
166A Senadeera
167M Piyal Soysa
168H D D S Gunawardhane
169W M M B M Gunarathne
170V M P Siriwardhane
171W M D Perera
172R A Saman Wasantha Perera
173M Mahendra Silva
174U K Padmasena
175S Chandrasena De Silva
176K K Premasiri
177G C W Perera
178A Morated
179T B S Gunasekara
180T C Jayasinghe
181W A Gamini Chandrasiri
182B Kumarasiri Premalal
183S C Nihal De Silva
184M D Jayathissa Sarathchandra
185M M M Buni
186M C P Gunathilake
187H L Padmasiri Slilva
188C P Karunarathne
189A D Ranasinghe
190A L Samarasinghe
191D W Wahalathanthree
192J D Nimal Jayawardhane
193P Nihal Rohana Fernando
194Victor Kodithuwakku
195Y W E Amarasinghe
196N R Gunasekara
197M A Samarasinghe
198Benton Mendis
199M S Gulam
200B K Fernando
201M A Ranjan
202P H Shelton Silva
203A Hemasiri
204T Neil Frenando
205M B Chandradasa
206D L Buddadasa
207Thissa Domingo
208Senarath Jayasooriya
209W A Amarasekara
210Wilson Sooriyaarachchi
211Nandana Weerasekara
212A A D K Amarasinghe
213S H Raja Senarathne
214D M Ananda
215B M Wijepala Peiris
216N Leelananda Fernando
217U Sirisoma De Soysa
218S D Karunarathne
219V L Gnanarathne
220S R L Fonseka
221T A Upali Mahanama Siriwardane (Siriwardhane)
222T A W Somasiri
223B Premachandra Perera
D C manage
225N K Somapala Silva
226H N M Sakariya
227T D G N Anthony
228A Chandrasiri Silva
229T B Danson
230D T P Liyanaarachchi
231Mohan Alwis
232J S Rathnayake
233T A Choolananda Siriwardhane
234Wasantha Ariya Wickrama
235N R Delpachithra
236K G Alpitiya
237D N J Weerakoon
238P D Gamini
239W P R Senarathne
240M A V Kooray
241Chals Thilakarathne
242A Ajith Wasantha Soysa
243Ariyapala Jayawardhane
244Thilak H D Ariyasena
245A Padmasiri Silva
246M G Padmakumara Perera
247K M Abesekara Bandara
248M D Dharmapala
249K D Chandrasiri
250S A D J Chandrakumara
251A Shantha Silva
252D A Nevil Gunarathne
253K A D Kulathunga
254T A Wimalasena
255T D V S Gunasekara
256N D B P Weerasinghe
257K W D Wickramarathne
258L D Dyarathne
259Bandula Siriwardhane
260K B G S Chandrasiri
261R M Samali Arachchi
262S A P D C Wijasundara
263H Upali Disanayake
264T T Priyantha De Silva
265Bandula Gunawardhane
266A G Kulathunga
267Gamini Wahalathanthree
268D M Lal Peiris
269Gamini Abaya Ranasinghe
270W A Dumidu wardhana
271S J De S Weerasinghe
272M P Ranjith Dias
273Thilakasiri Paranagama
274S D Nihal Premachandra
275Ananda Renuka Paramananda
276Lesly Colvin Janz
277M Chithrasena
278M D Harison
279P C K Fernando
280Nandalal Jayawardhane
281D A Jayasundara Silva
282N A Perera
283T D D De Alwis
284R R K Abayasiri
285J A A D Jayasinghe
286M D A I Bandurathne
287D Keerthi Paranagama
288S C B L Arsakularathne
289L R Vanniarachchi
290W A Gamini Amaradasa De Silva
291C A D Ananda Chandrasiri
292E B Kularathne
293H Piyasena
294H J P Amarasinghe
295P U D Jayaneththi
296C A U Amarasiri
297A D R J A De Alwis
298S A Jayarathne
299K A Milan Perera
300M D P Wickramarathne
301K V D Dayarathne
302P W S Lakmal Frenando
303J D lalith Priyantha
304P D S Dharmawardhana
305Samith Waruna Kulasekara
306H D Padmasiri
307L D Siripala Wickramage
308H A L Ariyarathne
309P D Premarathne
310D H B S Disanayake
311Lakshman Haputhanthree
312T A Sunil Munasinghe
313T M Sena
314Weerawardhana Jayanandana
315Sudath Weerasooriya
316K B S Chandrasiri
317M D Wasantha Premathilaka
318lakpriya Chandana Wijayanarayana
319K G Saman Dharmawardhane
320P Chandana Mahindalal Perera
321M S M F Jayasooriya
322P Jeewan Frenando
323G M Athula Perera
324M A Mohomed Risvi
325Ranjith Chantha Roopasinghe
326L D Anura rajendra
327R A Chandrawimala Siriwardhane
328Nandadewa Aberathne
329K T M lankathilake
330W D W Abayawardane
331E B Premarathne
332Gamini Manathunga
333S Upali Jayasinghe
334M L D Duglas Padmasiri
335M V T P jayasundara
336K Rathnasiri Fernando
337W A Sudath Priyantha
338K W D Nandana
339R Sirinanda Wijesinghe
340S D Premadasa
341Roy Patric Ferdinandes
342D A Lysin Silva Ginarathne
343M A D Ajith Premarathne
344P B Dharmasena
345G M Nishantha Wakwalle
346K M Upul Prashanth
347K R S Keerthiraja Perera
348D Ajith Kumara Pulleperuma
349Gamage Nandasena
350N D P Fernando
351H Wasantha Kumara
352N D M Nishantha
353G K Kithsiri Amara Deepatha
354A Edi M Nasar
355G Manjula Wasantha Fonseka
356H Sarath Wijerathne
357J M Wijepala
358Kithsiri Aberathne
359L D Kumara Priyantha
360D P A Shantha Peiris
361J S D De Silva
362H Dayananda
363W M S S B Rajapakse
364D G M Ranasinghe
365D C K Hewagama
366J Rathnasiri
367M K Nandalal
368S Human Silva
369S Sarath Nandalal
370S D Chandana Piyasiri
371G Sunil Gunarathne
372M H M Risvi
373C J Fernando
374K Ranjith Kumara
375K Wimal Fernando
376M Gunasiri
377S R Gamini Roopasinghe
378Pushpasiri Abegunasekara
379Eranga Gunawardhane
380K P Sarath Pathirana
381M N Damayanth De Silva
382A Weerathunga
383P D Lalith Jayawardane (Jayawardhane)
384K Wickramapala Karavita
385U Aruna Silva
386M D C Wijewardhane
387R Mangala Hettiarachchi
388Mahinda Munasinghe
389M M M Misni
390Sudath Diwakara Mohotti
391K W Nihal
392W Chithral Wijendra
393O P Seshapriya De Silva
394Sumith Kumarasinghe
395L W D Amal Deshapriya De Silva
396R D M Weerasinghe
397M N Shantha Kumara Rajapakse
398Gajaba Hettiarachchi
399Susil Gunasiri Aluthge
400H A G kumara
401Gamini De Silva
402N Keerthirathne Fernando
403G Amith Ajantha Silva
404M Suralin Silva
405S H Sarathchandra
406E D hubat Dayananda
407K W U L S Perera
408W A Nihal Silva
409S Michal Fernando
410A K A B Gunarathne
411H K Dharmapriya Perara Gunarathne
412R D W Gunawardane (Gunawardhane)
413L T Jayakantha De Silva
414T N K Silva
415P D Thilak Deepal De Alwis
416S D W Karunathilake
417J D Udaya Ranjan Kumara
418K K I Tribo Adikaram
419N D N M Senanayake
420D D G S Upul
421P W Abegunawardhane
422S S Paranagama
423W Lal Fernando
424G P Sudath Fonseka
425P D Mahindadasa Perera
426G D Lional
427J I Hidallaarachchi
428M W Desan Jayarathne
429D Prabath Handungoda
430M A Dayasiri Kumara
431K V Viraj Kamal Shri
432N W G Mahinda Nanayakkara
433Upul Indeera Silva
434L D Ganga Dushantha Lakpriya De Silva
435Kumara Premalal
436N D Panditharathne
437M N Wijethunga Perera
438B A D Ranjith Wijewardhane
439K A Jayarathne Silva
440S A D handunwala
441A A S D Alahakoon
442W S De Silva
443U K Upulasiri
444Yathupitiyage Jayaweera
445Ranil Shrinath Malaviarachchi
446D D Ashoka Chandrarathne
447B D A Dharmapriya
448D Lalith Senavirathne
449G P De Soysa Wickramarathne
450A M Gihan Samarasinghe
451O V D S J Weerasena
452M A Chandralal Padmakumara
453M B D Kalum Rajitha Karunarathne
454Nayanananda Hettiarachchi
455R U Hidallaarachchi
456Ruwan Aruna WeeraSooriya
457M B P P Fernando
458K P Pushpika Nayanapriya
459L D Karavita
460M Ajith Ramyalal Wijewickrama
461A D Dinesh Mangala
462Adanda Ranasinghe
463K P Janaja Nilendra
464H Lal Bandula
465W T N Perera
466W W T N Perera
467M A Weerasiri
468Darshana Mal Liyanaarachchi
469Sanath Priyantha Kumara Kolonnage
470B A Kapila Priyadarshana
471D N De Soysa Gunathilake
472Mohomed Sharim Mohomed Pasal
473L K Hettiarachchi
474H D N W Jayasekara
475T B S Abegunawardhane
476M D Collin Harsha Jayantha Buddadasa
477M Bandulasoma Silva
478M Nandana Silva
479M Gamini Gunawarshane
480S Dayananda Perera
481M P Priyal De Silva
482W A B Settinayake
483K M R Bandara
484D Ranjith
485Saman Lakshman Hewage
486D P N Thilak Ranjith
487K Sarath Sunanda De Silva
488N T K Vithanage
489D Saman Nimalasiri De Silva
490J H S Wickramasinghe
491M D W Wanshapala
492Nevil De Alwis Weerasekara
493H J Hettiarachchi
494P H S Keerthi De Silva
495Nanda Gamage Priyantha Kumara
496D Sarath Mallikaarachchi
497S H Somarathne
498Shantha Thanthrige
499A L Jagath Nishantha Fernando
500P Ranjith Lal Fernando
501P D Nihal Wijesharma
502W L Ranjith Kumara
503C Sunimal Jayasinghe
504D Ajith Gamini Munasinghe
505R L Lakshman Dyananda
506D Jagath Chandra Kumara
507G N H Sarath Kumara
508J A Manoj Susantha
509S A Sarath
510A A Bandula Padmasiri
511E D S Thilakasiri
512T Priyantha Premanandana
513M D Vajira Madduma Bandara
514Bandula Deshapriya Jayasinghe
515Mohomed Vidindu Mohomed Rashad
516D N Chandrakumara Weerasinghe
517T L U G Thanapathi
518G A R Samantha Fernando
519D S Roopasinghe
520T E Chandrarathne
521M Y K Disanayake
522R D Kottachchi
523R A Kottachchi
524C S Nihal Jayawickrama
525R S De Silva
526N M W K Rajapakse
527L B Hidallaarachchi
528E B Chandrasoma
529Sirimewan
530J A L N Weerasekara
531G J Priyantha Perera
532W R Stanly
533H N Fonseka
534Jayalath Thulakasiri Nanayakkara
535G Anura Janaka Munasinghe
536J U Vijinaweera
537T A Sanjeewa Ariyarathne
538T A Sumith Nandasiri
539K D S Siriyarathne
540M M K A Weerasiri
541D Nishantha Munasinghe
542U K Rathnesiri Fernando
543A Aberathne
544D M J R Premathilake
545G G S De Soysa
546I P Jagoda
547W H A Wewallawa
548S M Sathyajith Wijerathne
549A Wimala Ranjan
550W D N T Udayakantha
551I D Ranjith Dayarathna
552A Shantha Igneshas Perera
553P D Siripala
554N D Wimalarathne
555A S B Dabare
556B P Sarath Benaragama
557A D S Nihal Perera
558W K Munasinghe
559D Anura Liyanaarachchi
560C B A Amarasinghe
561S D Vipula Shantha
562K M Kottachchi
563G Ashoka
564Daya Chandrapala Munasinghe
565A Sunil Silva
566G D H A Jayawardhana
567Ruwan Pradeep Perera
568K D Chaminda
569S De Dadly Silva
570N J S De Silva
571K S Silva
572T A A K Siriwardhana
573N K U Jayampathi
574S A Samantha Anura Kumara
575A Ananda Raj De Silva
576 
577A Sunil Silva
578H A Jayawardhana
579G C A Amarasinghe
580S S Pushpawel
581T A C Vijitha Siriwardhana
582W M P Anura Priyantha
583Asanka Prasad Weerapura
584N H H W Senanayake
585J H Ajith Kumara
586K Priyantha Wijenayake
587D A Silvan Silva Gunarathne
588R Sandun Nishantha Silva
589Samantha Dewaraja
590B A Stanly Jayathilake
591S Ranjith
592J Channa Gunasekara
593G A Ruwan Thushara
594A J G Gamage
595Chithraka Nilanga Hettiarachchi
596H D Gamini Upashantha
597R G Munasinghe
598U S Aberathne
599Amara Prema Wijesekara
600R Nimal Perera
601K Vithanage
602D D Randika Prasad
603P M Nirosh Indika Silva
604M A Indra Dayawansha
605S H Chaminda Rohana Hewamanna
606N C C Kuda Hetti
607M Nishantha
608M D Roshan Anura Jayarathna
609E A Sampath
610D V D Wasantha Kumara Weerasena
611J D Upul Krishantha
612J D Nandalal
613S G Ruwan Sudarshana Silva
614T M Raweendra Roopasinghe
615N K D S Senanayake
616Rohitha Nimal Nishanka
617R M Ajith Premanath
618D A Chaminda Jayanath
619A Dammika Prasanna Kumara Fernando (Dhammika)
620A A D Sidath Roshana
621G A Susantha Mapalagama
622K A D Sujeewa Suraweera
623Neil Wijerathne Disanayake
624K P D Samitha Nanda
625S A D Sudath Rohitha
626K Upali Kottageda
627M Anura Silva
628K L D K N Jayawardhana
629W M Ishara
630W A Wimal
631D J Epa
632B T J Fernando
633U K K Jayaweera
634D A Dilip Kingsly Shri Dodangoda
635Prashantha Kalum Vidyarathne
636Y Rahal Chandana Wijesekara
637M K U Meegoda
638Shantha Kumara Ranasinghe
639O V D Samankeerthi
640J C S D Jayawardhana
641D R Samitha Jayaweera
642Pathmanath Perera
643W V Munasinghe
644I N Indika
645A G Susil Shantha
646Wijedasa Amarasena Jayarathne
647T Jude Raveendra Silva
648Kapila Sujeewa
649C Wanka Prabath Wagoda
650D Channa Janadara Ranathunga
651D G Sumith
652W D Piyal Sanjeewa
653R Sjeewaka Sampath Silva
654K Bandusena
655W Anura Upali
656R M N S Rajapakse
657M K Thilak Rajendra
658G K Sanath
659H D J S Jayasekara
660K D Krishantha Indika
661M G D S C Wijekoon
662A A Nuwan Pradeep
663C Vajira Nalin Silva
664K H Jayaratha
665K T B Wijekoon
666H Anura Gunathilake
667H J Mohomed Waseer
668E Chaminda Ruwan Kumara
669E A C Deepal Indika
670E A S Edirisinghe
671W L Kapila Ramyasiri
672K G A J S Premasinghe
673Indika Roshan Jayalath
674M R Mohomed Rismal
675B Ruwan Dharmarathne
676D G Sampath Priyadarshana Jayathunga
677D Bathiya Kamalanatha
678Chandana Priyantha Jayasinghe
679K Neil Thilak De Silva
680Jayantha Lal Sinhabahu
681K D Mahinda Rathnasooriya
682J C Jayakody
683E J U P De Silva
684S V Keerthirathna Samarathunga
685Nandana Priya De Silva Gunamuni
686W Sarath nandasiri Perera
687W W L Sukumal Perera
688M D Susantha Rangajeewa
689S A Upul Sanjeewa Senathilake
690R M Jayananda Rajasinghe
691D Mangala Thilak Karunarathne
692K D Ajith Chandrasiri
693S D Pathirana
694S D Samantha Anura Kumara
695A S Pradeep Silva
696R A D Sarath
697G S R De S Gunawardhane
698K B Deepal Suranjith
699T A Sujith Priyankara
700D Saman Pushpalal De Silva
701S M P N K Jayawardhane
702N Thilak De Silva
703T U K De Silva
704C D Aruna Malkalum
705S D Ajith Santha Siri
706A R M Thushantha Kumara
707M B D Janak Prasanna Karunarathne
708Dayananda Harsha
709A B Nishanka Jayalath
710L W D Dayarathne
711K Deepthi Saman De Silva Senevirathne
712Udatiyawala Anura Nishantha
713D Upul Janaka Sinhabahu
714M B Dharmasiri Frenando
715M Saman Kulathilake
716R Lal Chandra
717A C R Galapathage
718E D Janaka Chaminda
719R J Priyankara Silva
720D A N T Dayamal
721M A D A Mangala
722E T Wijekumara
723W L Ajith Sunil De Alwis
724Niromal Wasantha Boyagama
725B Ajith Gunarathne
726S P Loyd Janaraj Thilakarathne
727Mahendra Deepal Moramudali
728Lenad Stanly Wijesiri Wahalathanthri
729Kumudu Priyangana Liyanage
730D P G M Ayesh Fernando
731M I G Sujith Priyankara
732D Buddika Ruwan Perera
733A K D W S Wijewickrama
734N A M Weerasinhe
735R Ranga Dayananda
736Weerakkode Sarath Kumara
737J D Dimuthu Prabash Jayawardhane
738T A D Jagath Kumara
739T A D Sugath Siriwardhane
740U Chaminda Lakruwan Silva
741Manoj Prasanna Ruhunu Hewa
742S Lesly Shamantha De Silva
743Suresh Nishantha Gurusinghe
744Dhanushka Suchinthana Weerakoon
745W Thushara Indika
746Samantha Ruwan Hewagama
747C L Paranagama
748T L Wimal Sisira Kumara Thanapathi
749Vitharana Ajith Priyantha Kumara
750H C Damitha Priyashantha Perera
751W Upali Hemachandra
752B D Ajith Ariyasinghe
753K S Gamini Sarath Karunathlake
754T A Pradeep Kumara Siriwardhane
755A Nimal Rathnasiri Dabare
756Chandralal Ranjith Kumara Gamage
757G H T N Indika
758P A Lakshman De Silva
759D Shrinath Hemachandra Soysa
760Liyanage Don Pushpakumara Gunarathne
761K D Upul Ranjan
762K K D Mahela Krishantha
763M Najimudeen Nisar
764G V P N Buddadasa De Silva
765S Sampath Niroshan
766J D Pradeep Udayakumara Jayawardhane
767S Ruwan Asanka Gunasekara
768S jayasundara
769P F T Chandana Dewapriya Fonseka
770H Sanjeewa Priyantha Udayasiri Silva
771B V Ranjith
772H Sarath Pathmasiri Fonseka
773Kosala Roshan Kulasekara
774H A Pushpakumara Peiris
775A B Gnanathilake Amarasooriya
776U C De Soysa Gunathilake
777Damitha Jayawardhane
778H K Rajarathne
779Prasanna Chandrakeerthi kottachchi
780Susantha Vajirakeerthi Kottachchi
781D D Dias Rohan Vijaya Kumara
782D D Dias Rohan Vijaya Kumara
783I D Anura Kithsiri
784Ravi Mahesh Rajapakse
785R Mahinda Darmasiri
786Susil Kumar Amarabandu
787Yasantha Paranagama
788S A D Nilantha
789K Lanka Nishantha Kumara
790J D Shantha Kumara
791M D Yohana Rathnadeepa
792W Nalin Kumara Fernando
793D K Attanayake
794Dasun Tharanga Nakandala
795J K Samantha Ranga
796A M M B S Aberathne
797M Arjuna Indra Kumara Dayarathne
798A R Meemaduma
799P D Gihan Ubayasena
800D Ajith Rangana Fernando
801K G A Chinthana Shirantha Premasinghe
802Aman Prema Wijesekara
803B Sanjeewa Pradeep Fernando
804S D Ajith Sisira Kumara
805W D Asanka Sanjeewa Rodrigo
806S D Dumudu Roshan Kulasena
807M Shantha Ranasinghe
808Ranjith Priyantha Massilage
809C A T Senarathne
810J C Y N Jayasinghe Waruna
811J D P P Jayasinghe Persi
812D S K Welarathne
813Aravinda Weerasekara
814G Peter
815O V D T D Weerasena
816C T Y Hettiarachchi
817Kamal Gamini Saputhanthri
818D Chandana Wickarama Arachchi
819G Indra Priyanthaka Rodrigo
820Chinthaka Wijesekara
821D P Kumarasinghe
822M N Mohomed Nafeer
823Mohomed Jerfdeen Mohomed Nasan Bari
824K A Pulathisi Sandaruwan
825K V Dammika Naleen Gunarathne (Dhammika)
826E G Janaka Suranjith De Silva
827M H Thilak Ranjith
828D L Sumeda Sasanka
829K T Ashoka Sampath Gunarathne
830R Milan Priyadarshana Silva
831M D Chulananda Lasantha Gunawardhane
832K V Lanka Wijegunarathne
833Thusara Nalinda Jayakody
834J Samantha Thushara
835W D G Gaya Jayanandana Gunathilaka
836Kapila Nishantha Munasinghe
837M Ranjith
838Aruna Heenaka Rajapakse
839G D H R Jayawardhane
840H A Anurudha Gyash Sumathipala
841T A Oshada Inokan Siriwardhane
842K S H Dilip Chaminda
843G Sudath Jastin Silva
844T R Roshan priyantha
845W S Nuwan Niranjala Fernando
846Dr. K Lal Gunarathne
847P W Chaminda Nalaka Fernando
848Gayan Kosala Makevita
849R Aruna Sampath Piyarathne
850W A Chaminda Kumara
851C M Thilak Pushpa Kumara
852W M L U K De Alwis
853H M Charith Milantha Bandara
854B V H P Benaragama
855K P Jayamini
856B Nalin Jayantha Kularathna
857A A D Sudath Hemantha Amarasinhe
858T Sampath Virajitha Silva
859Tharaka Pathmanaga Lankathilaka
860W A U Fernando
861B Susantha Fernando
862D L V B Pathirathnage
863Gunathilaka Vithanage
864K K D Prabath Kumara
865W A Prasad Namunu Kumara
866W A Sirimal Vasantha Kumara
867T Indika Dharmapriya Silva
868A Bandula Kamalasiri De Silva
869W M Naleen Premarathna
870T P Prasanna Harsha Nanayakkara
871W Jayan Chathuranga Rathnasiri
872J T Priyanga Karunathilake
873J H Shiroman Bernard Fernando
874Janak Pushpakumara Hettiarachchi
875W H R W Weerasinghe
876N H Vidura Prasad
877T A Anil Siriwardhane
878P Praneeth Malinga Silva
879E R P Kumara Fernando
880E A P Silva
881Nuwan Senaka Manachchi
882Nalaka Abesinghe Wijesekara
883M Rushan Dilruk Susitha Chinthaka
884W H Ajith Jayasinghe
885Aruna Kumara Liyanaarachchi
886G Palith Hemachandra
887J Sarath Kumara
888W H Jagath Priyadarshana
889Upali Kulathunga
890Danasiri Koralagama
891Uditha Harishana Gamage
892K A Madura Chathuranga
893Philip Suresh Chandrarathne (pilip)
894Buddhika Nirmal Induruwage
895K Chandradasa Silva
896Chamika Janaprasad Sirimanna
897W Chanaka Amila Fernando
898K H Chamila Mahesh Jayasekara
899A Amal Wijepala De Silva
900U L Wimalasena
901K K Shelton Fernando
902D D Anura Nishantha
903K D Chaminda Prithilal
904Chaminda Madarasinghe
905Ajith Priyankara Manage
906A S W Bandusiri Silva
907Sanath Deegoda
908M A Thilakasiri
909M B C Upalashitha Karunarathne
910S Shrimal Surendra Fernando
911U A Anura Padmalal
912W S C Nadeesh Shashimal Andradu
913T D P Kavinda
914D Shiran Sudeepaka Liyanage
915B Sujith Chanaka Padmakumara
916M Nihal Jayantha
917Prasanna Nalaka Galwadugoda
918M C Nihal Sarathchandra
919H D Mithra Kurukula
920K K D Raveendra Kumara
921P S K Liyanage
922Priyantha Karunathilake
923Shiroman B Fernando
924Aruna Kumara Liyanaarachchi
925A Nadun Chamara Karunathilake
926Kanthana Udayanga Pathirana
927Saman Ranjana Matharaarachchi
928Mahesh R Gulavita
929A M K De Fonseka
930E D J Siriwardhane
931K D Jayantha Premanath Lakshman
932H Dilum Nishantha Fernando
933W W Priyankara
934Priyankara K Mihira Fernando
935H D Priyantha Saman
936L Sarath Shantha Silva
937H M Nilmini Dayarathne
938H SarathChandra Silva
939Sajith Kusumsiri Villoraarachchi
940K S N Jayantha
941P A Nilantha Ariyarathne
942A I C Silva
943G Dulan Priyanga Silva
944Shanaka Sachinda Kaliarachchi
945D D Prasanna Mohan Raj Kumara
946A Lalith Rohana Silva
947K T L Thanuja Shri Nilangana
948G Chamila Prasanna Perera
949Mohomed Munees Arashan Mohomed Fais
950E A D Prasanna Shriyananda
951W Nishantha Namal Gunarathne
952K D Upul Ajantha
953M Harinda Kumarasiri
954H C Sunil Dayananda
955L D Chaminda
956Damitha Nawamini Udayajeewa Liyanage
957H A D Anura Shantha
958S Chaminda Silva Gunasekara
959H D Prabath Disanayake
960S D Samantha Imavi Kumara
961J D Susantha Indunil
962Chaminda Kadalathara
963B P P Thoragamuwa
964Premanath De Silva
965U G Rajitha Prasanna
966P U Samantha Jayawickrama
967H Hiran Hasintha De Silva
968K J D Danesh Dammika Jayasinghe (Dinesh Dhammika )
969P Sumal Horawala Vithana
970Dayal Siriwardhane
971S D Punsiri Ruwan Prasanna
972P D Priyamal Thushara
973J Sameera Sandawa
974Jagath Aruna Samarakkodi
975M Priyanga Fernando
976E D Shanthidewa Harishchandra
977D Piyal Hemantha Perera
978G D Herbat
979T A D Anil Siriwardhane
980W A Kenen Chamara Priyantha
981H A Jayasiri
982Lasitha Saman Gunasinghe
983Maliduwa Liyanage Dammika Sudarshana (Dhammika)
984K Channa Sandareka De Silva
985K E D Prasad Anura Kodippili
986K A D P K Kodippili
987Sanath Sanjeewa Thambavita
988G W Rasika Lakshan
989K E Sudath Pushpakumara Karunarathne
990K P Samantha Gayan Gunarathne
991D Prasanga Chandika Dewapura
992Malith Shri Jaya Ssampath Rodrego
993H Palith Priyanandana
994P D Hemantha Kumara
995D W M Jayasinghe
996O V P Indika Disanayake
997D Manaram Harsha Kumara Soysa
998T Samitha Sujeewa Siriwardhane
999Anusha Dammika Epa Senavirathne (Dhammika)
1000P D Samarasinghe (Prasanna)
1001K P I Niroshan
1002W S Hewage
1003G A Viraj Nishantha
1004J D Rasika Ruwantha Jayawardhane
1005T Mahesh Lakmal Munasinghe
1006N Thiwanka Perera
1007L N Siwanka Perera
1008D R Kananthudawa
1009Gayan Chaminda Naurunnage
1010Padmapriya Nishantha Udumulla
1011Sudath Kothalawala
1012L Ajith Saman Silva
1013N N Daham Asanka
1014M Chaminda Sampath Mendis
1015M D A Sanjaya Kumara
1016P L Vijitha Nanda
1017Vithanage Indika Priyadashana
1018P D Achira Himalaka
1019Dimuth Lakshitha Dharmawardhane
1020Charich Indika Gamage
1021Anuradha Prabath Mangala Wickramanayake
1022M Sobath Udayanga Wijerathne
1023B Ranjith Pushpakumara
1024F D D L Pathirana
1025K P Sirisoma
1026W P Kanchana Rathna Pradeep
1027E a Lalith Sujeewa
1028Indika Sujeewa Jayasinghe
1029B Shriyananda Jayarathne
1030M Mahendra Jayadewa
1031J D Prasanna Wijesinghe
1032Janaka Sujith Vithana
1033E D Prageeth Suranga
1034A H Ajith
1035K V D Indika Lakmal
1036M D Indika Pushpakumara
1037K A Viraj Manathunga
1038M D Ruwan Sampath Niroshana
1039G Nishantha Pushpakumara
1040G Aruna Dayadanda
1041U K Dammika UdaWatta (Dhammika)
1042K d Thushank Asanka
1043N T Padmakumara
1044G D Uditha
1045O D Nilupul Hemantha Perera
1046K S Ranaweera
1047N L D Neshan
1048M A D Sumudu Asanka Karunathilake
1049Anil Chanthaka Adikari
1050Nuwan Dhanushka Liyanagamage
1051K P D karunananda
1052K D Prasad Sampath Wimalasena
1053Janaka Senarath GodallaWatta
1054K L Dulalakshiri Perera
1055B D Dilruksha Sampath
1056C H Kumarasinghe
1057I A Kumarasinghe
1058M K N De Silva
1059A D A J K Weerasinghe
1060S d Bernad Nishanka
1061K A D Dinesh Anurudda
1062P M Thushara Priyadarshana Fernando
1063P L R Kinnangoda
1064L A Ajith Sampath
1065M D Chandana Ginathilaka
1066T D Dileepa Suwanda
1067M R F Fonseka
1068T Madusha Chathuranga Fernando
1069P K Aruna Priyanga Perera
1070K L Perera
1071G D Champika Chandrakumara
1072U ke Kaweendra
1073M A Asanga Pushpakumara
1074M Prasanna Pushpakumara
1075Champaka Prasad Gunasekara
1076L D Piyumal Chaminda
1077Anura Liyanawaduge
1078M D Rukmal Chaminda
1079K Roshan Madhawa
1080Mirissage Harsha Kapila Madusinghe
1081Dope Pathirage Ranil Santhana
1082W Mahendra D C Fernando
1083Upul Manju Shri Dodangoda
1084M I D Prasanga Darshana Kumara
1085H H Pradeep Sandaruwan Ariyarathne
1086T A D Gamini Siriwardhana
1087Sudarman Punchihewa
1088Ashoka Sanath Mallikawadu
1089Kasun Udayanga Wijesekara
1090Shyam Nilantha Usliyanaarachchi
1091N D Eranda Anushka
1092H W R Chandima
1093G D Ajith
1094D Damith Siriwardhane
1095K K A Sanjaya Ruwan Kumara
1096K D Nalaka Thusitha Jayasinghe
1097S Chamara Indika Karunarathne
1098W P Thushantha Fonseka
1099P K Chathuranga De Silva
1100Dilan Ranga Paranamana
1101Umesh Laknath Morandage
1102M Saman Fernando / H Saman
1103A I Shanuka Silva
1104Sumith Kithsiri Thotagamuwa
1105Kasun Madhuranga Nakandala
1106Roshan Mahesh Gunasekara
1107A D Thushara Indunil Ambepitiya
1108K D Tissa Wijendra
1109P D Sudeepaka
1110H V J M Abeydhasa (Janitha Mandara)
1111S Saman Raveendra
1112Udham Ranga Nakandala
1113H D Ajantha
1114N T T Hewage
1115G A D T M S De Alwis
1116L A D A K Ranasinghe
1117M D Kinsu Harshana
1118P R Jaweera
1119M A Pasan Vidharshana Wickramathunge
1120W S L Silva
1121H A Manula Prabhath Ariyarathne
1122U Chandana Kumara Uhanowita
1123R B A Shanaka Nishantha
1124Chaminda Janaka Nammawatta
1125M D A D Gunawardena
1126S M S Nishantha /
1127N M Rajapaksha
1128S Mayura Sampath De Silva
1129Nadeesha Prashan Suraweera
1130W Mahensa Sanjaya Perera
1131K I Naleen Perera
1132W D Z Rajapaksha
1133Piushan Wasalathanthra
1134K W Chulan Nalinda
1135Shashika Anuradha Jayasinghe
1136K D Kamalsiri Gunawardena
1137O Nandana De Silva
1138D S Kodippili Arachchi
1139Chaminda Jayanath Kodippili Arachchi
1140K A Chaminda Kulathunga
1141Mohomad Kaleel Mohomad Rifdhi
1142D B S Edirisinghe
1143H A R Jayasekara
1144J R Meemaduma
1145A U Mannage
1146H K K Dilan Perera
1147M B D L Eranga Gunawardena
1148Dharshana Dilhan Morandage
1149A L Samitha Abaya Kumara
1150L Champika Dayarathna
1151Hettige Don Anura Pradeep
1152K A Gayan Sanjeewa
1153T M Sudatta
1154H S Harshana De Silva
1155M A Thilan Dinuka
1156H P Hasitha Perera
1157H J D Silva
1158W D Dhammika Anurudhdha Rudrigo
1159H D Dharshana
1160C L Sanjeewa
1161S P Ekanayake
1162Mahesh Mangala Hewagama
1163J H D Janaka Somiruwan Jayasekara
1164Warnage Prasad Thushara Fonseka
1165Damitha Punsiri Weeraperuma
1166K E Hiron Lasantha
1167D R Malawaarachchi
1168Iroshan Sampath waduge
1169W K B T Nirishan Fernando
1170Asitha Nilanga Adikari
1171W A Nuwan Prabath Silva
1172M D M P Dammika Gunathilake (Dhammika)
1173P M S Priuamal Peiris
1174A Missaka Chathuranga Silva
1175Dinusha Rangana Weerasinghe
1176K R Udara Silva
1177S M D R C Samaraweera
1178H Samith Darshana De Silva
1179D K Wimalarathne
1180K G A C Randimal Rathnaweera
1181M Pushpakumara Wickramarathne
1182K A M Kumara Silva
1183Nuwan Hemal Wickramaarachchi
1184H J kalutharage
1185M R D Peris
1186Sujith Chandana Epa
1187H D L R Jayasekara
1188U A Ajith Premalal
1189B S D Fernando
1190K D gamini Wickramasinghe
1191W Himal Prasanga Perera
1192M S Ruwan Thushara Kooray
1193D D Kumudu Ruwan
1194D D Sunil
1195P F W U Kumara Fonseka
1196M Chaminda Duleepa Peiris
1197K A S Geethan Darshana
1198H G K Kumar Fernando
1199K H Thilakasiri
1200A R Milroy
1201L H Chandika Lakmal
1202I P Kumara De Silva
1203P Poornaka Priyasath
1204P D D De Silva
1205A H K N Pradeep Kumara
1206W H D Shri Udaya Kumara
1207T D P Dharmasena
1208B A P Athiranga
1209B A Sujith Pushpakumara
1210M D L Niroshan Meegahapola
1211G S Ushantha Perera
1212A M K De Fonseka
1213S A C M S De Silva
1214S Nirosha Katuwarala
1215W B Bandula Karunanayake
1216Chandana Shri Janakapriya Maddumabandara
1217H D Sanjeewa Udaya Kumara
1218K B R Roshan
1219D Wijesiriwardana
1220T C Vimukthi Silva
1221H D Udara Sankalpa Jayasekara
1222M P P Kumara Dayarathne
1223B K Asantha Manoj
1224K K P Dinesh
1225L M Dumidu Chamara
1226P I S Peiris
1227Thilina Rasanga Thungarathne
1228D S Thambavita
1229U Tharanga Dam Shri
1230M Dyananda
1231R I P Rajapakse
1232Kasitha Prasanna Thanthriwatta
1233H Mohan Indika Ranaweera
1234M D Asanka Gunathilake
1235S M V Asanka Wijerathne
1236S Upali Jayasinghe
1237W M C Nalindu Weerasooriya
1238D T Indika Sooriyaarachchi
1239Lakmal Indika Siriwardhana
1240S A G D Maheepala
1241Janakage Don Buddika Jayawardana
1242M P M V P Samaranayake
1243H D Premasiri
1244M L Manoj Sudarshana
1245M D Nalaka Sameera
1246M D Nadeeka Sampath
1247Vadige Thaminda Thampath
1248T A Uditha Sanjeewa
1249M Amal Priyadashana
1250H P Harsha Nilmina
1251D Roshan Sanjeewa Kumara
1252K I N P karunarathne
1253T Nuwan Prasanga Silva
1254M A E Srhilal Wickramathunga
1255U Jayalath Udaya Kumara
1256J A S Jayathunge
1257M Prasanna Chamara Fernando
1258G K Malaka Thushara Weerasinghe
1259M Faleel Mohomed Rifard
1260Kanchana Nalin Kananthudawa
1261P E M De Silva
1262Kuruluwange Upul Priyashantha Hewawitharana
1263G V G C Rangana
1264L K Sampath Peiris
1265G D Priyanjith
1266Liyanage Kamal Pushpakumara Jayasinghe
1267Mahesh Padmakumara Rajasinghe
1268Madduma Hewage Gihan Sameera Fernando
1269K D Sisira Kumara
1270Don Chandima Lasith Rajasinghe
1271W W Mahindu Mangala
1272W Kaushal Niroshan De Silva
1273I P Rodrigo
1274M A Dinesh Kumara
1275Kapila Geethapriya Masachchi
1276U K D Gayan Nimantha
1277Chandana Kumara Thilakarathne
1278Duwage Sadith Kumara
1279D M Buddhika Krishantha Dissanayeka
1280Jamuni Asanga Chinthaka De Silva
1281N K Sunil Silva
1282Deegoda Gmage Sudath
1283B M Sathyajeewa Kulathilaka
1284A P D Sidath Indika
1285Dinesh Klutharage
1286K D Ajith Kottegoda
1287M K Sidny Perera
1288K A Upul Nandana Kumara
1289M A P Wickramathunga
1290D Amith Manjula Wedisinghe
1291D N Gunasekara
1292M A Aruna Uditha Kulasinghe
1293M K D Ajith Leel Kumara
1294W B Viraj Karunanayeke
1295P Lasantha Kumara Pothpitiya
1296S D Priyantha Jayalal Gunasekara
1297K A Asith Leelarathna
1298D Wasantha Rnagana Wittahachchi
1299B D T Maduranga
1300Mohomada Sali Mohomad Rinaz
1301Rammuni Bandu Saratha Gunarathna
1302D P Rasheel Dayanga
1303T A D Nuwan Pradeep Siriwardena
1304W V D Thilanka Manoj
1305B H S De Silva
1306P Saminda Gayal De Silva
1307Udara Tharanga Saputhanthri
1308R S Dias Bandaranayeke
1309M Vithana Charith Maduranga
1310S A Asela Pushpa Kumara
1311M A Saliya Suranga
1312K A D Mahesh Prasanna Aravinda
1313P B D S A Nanayakkara
1314Vajira Devapriya Rathnayeke
1315S D Randika Sepala
1316N Niroshan Padmalal
1317K D Thushil Lakshan Jyasinghe / Kushil
1318K C Morandage
1319M T Premaviraj Fernando
1320H A D Chanaka Sameera Jayasekara
1321K Aruna Rasanga Dayarathna
1322K D Sankalpa Anupama Kahavita
1323T S Delpachithra
1324H I D Weerasinghe
1325K A Upul Sandaruwan
1326H A D Suranjith
1327Nadith Dilanka Senadeera
1328K V D Nishantha Perera
1329N D I Eranga
1330M J W Chamin Priyantha
1331Gamhewage Lahiru Sandamal
1332M D K H Madduma Bandara
1333K D Suraj Sampath
1334Monikku Kankanamlage Tharanga Silva
1335J K Ajith Gamini
1336A N Saman Priyantha
1337Manikku Kankanamlage Suranga Silva
1338K D Nalin Kumara
1339B H S Kooray
1340Aganpodi Chanaka De Silva
1341Thissa Sodarangalla
1342Ganege Don Janak Chaminda
1343Dasun Lakpriya Susewhewa
1344Liyanaarachchige Don Chamara Pradeep
1345A N I R K De Silva
1346Deepthi Thanthirige Mahath
1347Samaraweera Mudalige Nimesh Neranjan Wijerathne
1348Mahawaduge Roshan Perera
1349W A Chamal Ransika Wickarama Arachchi
1350M E R Prasada
1351J Weerasinghe
1352Weerawardana Deepal De Silwa
1353Weerakkodige Danush Priyadarshana
1354M Janaka Rukmal Peiris
1355S K Rumesh Rangana Silva
1356M A N D De Alwis
1357P Malith Ruvinda Fernando
1358H Maduchan Dinusha De Silva
1359S A Prashan Ruwanpriya Silva
1360M D Krishantha Gunathilake
1361U N D Welendawe
1362Kulapitige Supun Nilushana Weerasinghe
1363Kirimanage Sameera
1364Ranasinghe Arachchige Sameera rasanga Ranasinghe
1365K G Kushan Chathuranga
1366J D Lalith Samankumara
1367Hidalla Arachchige Mahinda Pushpa Kumara
1368M B D Dulshan Gunawardane (Gunawardhane)
1369W S K Fernando
1370S K M A Silva
1371P M Anuradha Priyadarshana
1372D P Lakshitha Roshan Peiris
1373Hewadewage Shiran Asela Kumar
1374Bellena Lokukamkanamge Lakmal Roshan Gunasekara
1375B Chaminda Dharmarathne
1376Luwashanandige Chaminda Sisirakumara Peiris
1377R A Rohan Perera
1378Godege Don Chamila Ubayasena
1379Udaya Niluka De Silva Wijesinghe
1380R B G H Kasun Dhanapala
1381Rasika Harshana Palayangoda
1382Payagala Badalge Nishantha Prasad Dharmasena
1383Maddage Rohan Priyadharshana Perera
1384Sajith Disanka Senadeera
1385G H Shanaka Delashan Thilina Perera
1386Kannangara Koralage Yeshman Subash Dilshan
1387Dediyavalge Don Priyal Sisira Kumara Subasinghe
1388R V K Karavita
1389Lahiru Sandeepana Maganarachchi
1390Gulavitage Duminda Prasad Gunarathna
1391Rajith Meegoda
1392S N Halvathura
1393S G C De Silva
1394K R R Perera
1395Dodangoda Liyanage Sujith Dananjaya
1396K K D Naleen Priyanga Gunawardena
1397Thushara Sanjeewa Gamage
1398P Mahesh Raveendra Silva
1399K D Gayan Chaminda Gunawardena
1400W H Bandula Jayasinghe
1401Gunamuni Kushan Sameera Silva
1402Mohomad Nazeer Mohomad Ameer
1403Nelum Snajaya Amaravansha
1404H D Prasanna Kumudu Siri
1405K D Indika Roshan
1406D D Samaranayeke
1407Chandana Nishantha
1408J D Anura Chandra Kumara
1409S D Kapila Dhanushka
1410E Dinuka Prasad Kumara Fernando
1411Janage Iresh Gayan Harsha
1412Asanga Chamara Fernando
1413Hettige Don Manjula Wasantha
1414D M Nadeesha Sandaruwan Deshapriya
1415M A Daminda Hemajith Gunarathna
1416P L Pathirage
1417D D Ranasinghe
1418Ranga Pushpa Kumara Silva
1419Malavana Liyanage Sisira Jayantha
1420P P Shyal Ireshan Sanjeewa
1421Sujith Priyankara Massilage
1422N A Nuwan Chandana Ranasinghe
1423L L Kumarasinghe
1424Lilan Madushanka Wasalathanthri
1425K R Ilesinghe
1426M C R K De Silva
1427K L Pramod Asanka
1428E H C Bandula Jayasumana
1429M K Nishantha Milan Perera
1430Athukorala arachchige Chamila Shiran Athukorala
1431Darshaka Diwasura Dayananda
1432Kalpage Nirudaka Kosala Perera
1433D P Gray
1434D A N S Karunarathne
1435A D Lahiru Snadaruwan
1436H A M Nimesha Nayagaranjith Bandara Abekoon
1437Arly Thissa Silva
1438M P Lakmal Chathuranga Dian
1439Wickramaarachchige Don Suranga Dishanath Wickramaarachchi
1440Wickramaarachchige Don Ranga Hemantha Wickramaarachchi
1441Warakagoda Vidanelage Don Ruwan Kumara
1442Thilakarathne Mudiyanselage Nishan Sampath
1443Weragala Hewage nalaka Upajeewa Weragala
1444Warnage Wageeshwara Pathidewa De Fonseka
1445Thukthuwa Waduge Chamara Jayampathi De Silva
1446Vitharana Sumudu Lakmal
1447Mehethadura Sudath Priyanandana
1448Sheik Shabadeen Mohomed Sinda
1449Hasitha Mahiraj De Alwis Gunathilake
1450Chaminda Prasanna Karunarathne Fernando
1451Juwan Hettige Nirupa Chanaka
1452Hathurusinghe Arachchige Viyan Amila Pathum
1453U D W Silva
1454Thushintha Nadin Senavirathne
1455P C P Silva
1456Marapathiranage Palitha
1457Rathnayaka Arachchige Upul Sanjeewa
1458Somawansha Amarasinghe
1459Kurukulasuriya Patabandiarachchilage Lakshman Hendry Silva
1460Posthapitiyage Jagath Chaminda Thilakasiri
1461Kongaha Kankanamge Don Mahesh Pradeep Kumara
1462Kandabaduge Chamil Suranga Pranananda
1463Kalutara Koralalage Asanka Ravindra Adikaram
1464Rajapase Pathiranage Thushara Chaminda Kumara Rajapakse
1465U U C D Soysa
1466G D M M Thilakarathne
1467Maddumage Don Janaka Prasanna Maddumabandara
1468Maddumage Harshan Suranga Perera
1469H K P Maratharaarachchi
1470K P S Kumara De Silva
1471P Amila Prasanga
1472A R Chathuranga Silva
1473K B Lakshana De Silva
1474G T Raveendra Gunarathne
1475Prashanthi Sandakalum Gulavita
1476G S H Perera
1477D L S Chandrasena
1478K A M Fernando
1479K A Lasitha Rangana
1480G A C D Kumara
1481M M D L Madusanka
1482W T Madusanka
1483A D W Lakshan Amarasiri
1484K M I Kapugama
1485G W Pubudu Hasantha
1486B S P Kalutarage
1487D C N S Jayasinghe
1488L K Wickramarathne
1489D K Sandeepa Jayasinghe
1490N B Andus
1491A Lilanka Sudesh Silva
1492W S S K Liyanage (Walakadawattage Susantha Sarath Kumara)
1493Jamuni Sampath Thusitha (J S)
1494(A A A D) Athukorala Arachchige Chamila Dayan Athukorala
1495(T D S J) Thise Appuhamilage Don Sudheera Janaka Siriwardhana
1496(A A Y P) Athukorala Arachchige Yasitha Prageeth
1497(D W R K) Delgahawatta Raj Kumar Somadewa
1498(M A D R) Madara Arachchige Don Ramesh Mangala
1499K B Chamith Eranga(Kasthuri Badalge) K B Chamith Eranga
1500(M N N) Malimbe Nayanath Nalaka Fernando
1501(M M) Mohomad Mohomad Minaas
1502(S D N) Suwadewage Neil Leelarathne
1503(M A I) Mallika Appuhamilage Indrakumara Samaratunge
1504(S M) Sameera Madujith Kaluarachchi
1505(M A N) Middeniya Arachchilage Neil Priyantha
1506(B W D K H) Bombuwalage Don Kushan Harsha Dharmawardhane
1507(T D) Thushara Dulshan Wijerathne
1508(U WR) Udatiyawalage Raveeindra Manoj
1509(J K D C) Jayasooriya Kankanamge Dilan Chamara Jayasooriya
1510(D A) Don Ashoka Munasinghe
1511(R C) Rumesh Chathuranga Rathnayake
1512(K D P) Kaluwadewage Dhanushka Priyanath
1513(K S R) Kithulgoda Silappugamage Rohana Karunathilaka
1514(M A R) Mahaarambage Roy Sudewa
1515(W A S) Vithanage Anushka Sanjeewa Perera
1516(W A W H) Walakulpola Arachchige Wimal Hemantha
1517(M T S K) Manikku Thuppahige Saman Kumara Fernando
1518(H P C K) Hathadura Prabhath Chandrakumara
1519(B G A S) Battagodage Eraj Sandaruwan Fernando
1520(J M H RK A ) Jayaweera Mudiyanselage Hemantha Rasika Kumara Jayaweera
1521(M T S K) Jayasekara Mudiyanselage Achala Nuwan
1522(W D T D) Vithanage Don Thusara Dimuth Vithanage
1523(G D M ) Gabadage Don Amila Thushal
1524(M D ) Manoj Dayantha GalbadaArachchi
1525( A M L) Agampodi Madhura Lakmal Perera
1526( W D) Wadduwage Don Dilan Kaushal Wadduwage
1527( M A M) Maliduwagama Arachchi Manoj Priyanka
1528( K K D S N S) Kamburawala Kankanamge Don Sampath Nalin Suranga Ranaweera
1529( P D S S) Paranagama Don Susitha Sanjeewa Kumara
1530(P R S ) Peththakutti Rumesh Shamal Premachandra
1531(A H K G ) Athapattu Hewa Komagodage Gayan Chaminda
1532( M S) Malaka Sampath Maddumage
1533(H N C ) Hathadura Nilan Chamara Silva
1534( D) Dammika Hettiarachchi (Dhammika)
1535( D D M) Degiri Dhanuka Mendis Senavirathne
1536(D S I ) Darshana Shri Indrajith Gamlaksha
1537( M T I) Mahasamilage Tharindu Iranga Kumararathne
1538(B K H )Benthara Hewa Kapuge Nilanga
1539(A R )Ayesh Randima Maddumabandara
1540(J D C )Jange Don Chinthaka Lakmal
1541(K A R )Kaththri Arachchige Rathsara Maduranga
1542(H S R )H. Saman Ranjith Fernando
1543(R R K )Rachitha Ruwan Kumara Lulbadduwa
1544(D P K )Duwage Prabath Krishantha Perera
1545(W V D R T )Warakagoda Vidanalage Don Ruwan Tharaka Priyadarshana
1546(W A N )Wanni arachchige Nilanjith Dilhan
1547(N D S )Nissanka Dinesh Sadaruwan Silva
1548(M M D R )Manchanayake Mdiyanselage Dilan Ranjeewa Gunawardena
1549(K D T C )Kahavevidanelage Don Thanuka Chathuranga
1550(J F S J F )Janch Fonsekage Sujeewana Jayalal Fonseka
1551(M G D M S W )Meegama Gurunnanselage Don Madawa Sachithra Wijekoon
1552(L S )Liyanaarachchilage Suranga
1553(S P) Shirantha Manarathna
1554Ravi Chinthaka Rajapakse R C
1555Niroshana Indika Moraendage
1556Samaliarachchige Heshara Jayasanka Samaliarachchi
1557Horanage Ruchira Deshapriya Fernando (H R D)
1558Y Pradeep Chathuranga
1559Charith Nishantha Kodithuwakku
1560Asuramuni Indika Prabhath Silva
1561Samaranayake Mudiyanselage Shashee Dilshan
1562Juwan Mandalige Chaminda Janaka (J M)
1564K Sashika Prabhash Fernando
1563T D Thusitha Lankapriya De Alwis
1565Kavirathne Ruchira Sajitha Shrimal de Silva( K R S)
1566Mahesh Rangana Jorsige
1567Arsakulasuriya Darshana Kaushalya Jayarathne
1568Attanayake Janaka Chandima Perera
1569Aluthgama Kankanamge Nuwan Dinishka Perera (A K)
1570Weerakkodi Chandana Prithiraj Silva
1571Athugal Pathirage Supun Dhanushka Jayawardane (A P)
1572M. B. Eranga Chandra Lankathilaka
1573T. E. Chaminda Pushpakumara Silva
1574Tisse Appuhamilage Madusha Siriwardana(thisse T A)
1575magodage don kanchana nadeeshan (M D K)
1576Liyanaarachchi Don Lasantha Liyanaarachchi
1577Pramuka sidesh liyanage
1578kankanamge don silva chaminda rukmal jayasinghe
1579Koshala Hiran Weerakoon
1580Thelge Santha Dumunda peiris
1583yasas thilina palihapitiya
1584palligoda vithanage dilshan DhanuShka vithana
1585amila priyankara dhelpachithra
1581Raviindra ranbandara vijeikoon
1582k. v. samira heshan (koggala vithanage)
1586K. Asanka manjula
1587Dilan anuranga nanayakkara
1588Samitha theekshana samarayake
1589A D dimuthu darshaka agalawatta
1590L H Prasanna Ranganaath
1591M D Lakshitha Veerasinghe
1592A Charitha darshana arthapriya perera
1593Edirisinghe aarachchige supun chathurange
1594Geekiyanage rasika nuwan de silva
1595Sandaradura jeewan ranjith silva gunasekara
1596Algama arachchige don colin suranga algama
1597Hidella aarachchige jayathilake
1598Meegoda kankaanamge don danuka kasun meegoda
1599Kandegamage sumith chaminda
1600Anthonidura sandun suranga silva
1601G D chathuranga laknaath rathnasekara
1602Munasinghe sampath uddika prasad de silva
1603Dumidu lakmini benarage
1604Godage don samantha ubayasena
1605Gange lahiru vikasitha de silva
1606Harinda madushan udugamavithada
1607Supun samitha jayalath
1608Baduge lasantha franando
1609Navimana vithanage harsha nuwan aravinda
1610Vidanage kasun maduranga
1611K A pubuditha nawan perera
1612M D Nilaga pradeep thilakarathne
1613Pradeep sandaruwan fonseka
1614Manathungage don ruwan malinda
1615Malaka sudesh kumara gunawardhane
1616E A Ishara Madushan edirisinghe
1617A D Dulaj niranjan madusanka fernando
1618Tharindu uthpala paranagama
1619Gonaduwage kumudu darshana perera
1620Palliyadora hewage nisitha samadith
1621weerasinghe haresh rangana perera
1622Gorakanage pramila pulochana silva
1623Nakandalage don malaka vishwa geethal
1624Pitigala kankanamge chathura gayashan
1625K K Chathuran mhiranga brito adikaram
1626E A Chamara madushanka edirisinghe
1627M M D Thilina ishara madawala
1628Suranga prabhath andrews
1629Gulavitage lahiru prabha darshana
1630W shimantha chandimal fernando
1631Kalinga ranga suranga kalutarage
1632Hasitha eranga nanayakkara
1633G D Gamal sdaath somarathne
1634Molligoda liyanage harindu indika
1635Ashan madusanka gamage
1636Dushan nilaksha kumarage
1637K V D lahiru sulochana
1638Suduwa dewage saman priyashantha
1639K Amila madushan peries
1640Prageeth manuranga nanayakkara
1641A H Isuru menuka fernando
1642M B D prabhath suranga gunawardhane
1643N M Raveendra ranasinghe
1644S A yurash buddika
1645W M manoj darshana
1646Thotage asiri weerarathne
1647Y Chinthaka Jadun de silva
1648G H D Manoj Sanjaya
1649Nadeera Namal kottage
1650Chamara rukmal kottage
1651Nuwan sameera pannigalagamage
1652Kumudu Shantha saputhanthri
1653L Sampath chathuranga jayasinghe
1654Kinigamage kasun chinthaka
1655E A Chameera madusanka edirisinghe
1656M K sampath udayanga
1657K Damith ruwan
1658Samaraweera mudalige chamil madushan samaraweera
1659B Nandana chaminda amarasena
1660M Lucky perera
1661M Abheetha perera
1662P Himaru lakshitha abegunawardhane
1663Mahadurage asitha perera
1664K A Sumith kumara
1665G D Jayantha weerasinghe
1666Subasinghe aarachchige mahesh rajitha
S-001Ranjan Paranavithana
S-002Jayantha Hewagama
S-003Lalith Rasanjana
S-004P Sunil Coore
1667Hasantha kumar mahathanthila
1668godapitiyei liyana aarachchi seinaka rohaan
1669Theinuwara aarachchige dhamindha prageeth lakmal
1670Pathirage ayeiSh samantha pathiraja
1671Kaluwalage Indika Rohan De Silva
1672MigelHewage Aruna lal Gunathilaka
1673Hewasage Ranuka Prasad Kaldera
1674Kaluwadewage Nilanga Sri Lakmal
1675Subash Madusanka Samaraweera
1676Udupiti Kankanamge Don Palitha Udayanga
1677Gunamuni Kushan Udayanga de Silva
1678Samarawickrama Liyanage Gayan Chathuranga
1679Singhara Migara Madhawa Silva
1680Juwan Mandadige Aruna Prassanna Fernando
1681Juwan Mandadige Danushka Namal Fernando
1682Thise Appuhamilage Asela Indika Siriwardana.
1683Pitawala Kannanamge Darshana Asanka Pitawala
1684Sandrage Isira Chaturanga Vidyasekara.
1685Wijewickrama Samarakoon Vidana Muyhandiramge Dilan Chaturanga Alwis
1686Sacithra Nilochana Weerasinghe
1687Theinalapitiyage dushantha madawa Gunarathna
1688Gallage Imesh Gnanarathna Fernando
1689Kasthuri Badalge Jeewantha Kumara
1690Naida Podippilage Nuwan Dammika Fernando
1691Pradeep Janadara De Silva Gunamuni
1692Menura Sananka Malwenna
1693Hadun Arachchige Don Pubudu charith Hettiarachchi
1694Manathunga Kasun Kalhara Silva
1695Nammuni KAnkanamge Kushan Maduranga
1696Subasingha Arachchige Niran Chamila
1697Kasun Harshana Paskuwel
1698Pangi Arachchilage Gagan Kalhara
1699Rushan Sanjaya Perera
1700Kankanamge Don Rukshan Amila Jayasingha
1701Kankanamge Don Malith Dilshan Jayasingha
1702Vithana Arachchilage Supun Madhusanka
1703Harshan Wijethilaka Usgalahewa
1704Wickramanayaka Mudalige Don Pasindu Jeewantha
1705Goluwawatte Gedara Pradeep Kumara Chandrasena No 100/B-7 Hurmitape Satate , Thekkawatta, Palathota Payagala
1706Ginthota Widanalage Sandun Sameera Kumara Silva
1707Upul Janaka Wijegunawardhana
1708Nirmala Madushanka Weerakoon
1709Alpitiya Badalage Ranith Budhika Dharmarathna
1710Udawaththa Kankanamge Sadun Ishara
1711Don Janaka Jinendra Weerakoon
1712Roshan Wanniarachchi
1713Bopaththe Vidanalage Chathuranga Bopaththe
1714Jayasingha Arachchige Manuja Chathurnga Abhayarathne
1715Hiriyadeniyage Don Iran Chathuranga
1716Janith Lakpriya Susewhewa
1717Owitigala Withanage Sanjeewa Indika Ruwan Kumara
1718Pasquel Fonsekalage Damith Asanka Fonseka
1719Ponsuge Diliina Manjula Thisera
1720Asela Indunil Edirisingha
1721Penthakutti Lahiru Nirmal Silva
1722K D Kushan Nalaka Deshappriya
1723Asanka Gayan Perera Wickramarathne
1724Mahawaththage Don Manjula Prabath Malkantha
1725Kauthara Kralalage Tharanga Ravi Adikaram
1726Karunanayake Hasala Pathiraja
1727Nallahandi Madura Prabath De Silva
1728Chathura Prabash Samaranayake
1729A Janith Maduranga
1730Roshan Chandima Kumarage
1731Dushan Chamikara Munasingha
1732Ponnaththarage Tharindu Deepal
1733G M C L Somathilaka
1734Galapitagedara Prasad Chathuranga Samaranayake
1735Dewapura Champika Nishantha
1736Thise Appuhamilage Gihan Chameera Siriwardana
1737Benaragama Widanalage Suranjith
1738Egodawaththe Gedara Shiran Menaka Jayasingha
1739Sandaradura Nimesh Maduranga Silva
1740Alburuge Chanaka Sachintha Dabare
1741G K Rangana Lakshan Weerasingha
1742H Don Isuru Rukmal Amarasinghe
1743D H L C De Silva
1744Sinhara Vidura Sumedha De Silva
1745Pahalage Lahiru Harshana Abeygunawardhana
1746Kalutharage Nissanka Ranaweera
1747Pattiyage Anurudda Fernando
1748Wickramaarachchige Dinesh Akalanka Wickramaarachchi
1749M Thushara Sampath
1750Akila Imantha Chandrakumara
1751P H V Asahan Devinda
1752Arumadura Hemapala Chnadrasena De Silva
1753Muhammad Siharudeen Nisar
1754Thisse Appuhamilage Thushara Siriwardhana
1755P M M Mahesh Anton Fernando
1756Ranasinghe Arachchige Maduka Mahendra Perera
1757 D S Vipula Indika
1758K K D Amila Chathuranga Ranaweera
1759Weeraddana Gayan Sandakelum De Silva
1760Thelge Yohan Eranga Pieris
1761Gihan Suranga Meegoda
1762Aluth Baduge Kavinda Chathuranga Rodrigo
1763Thambavita Vidanalage Sahan Nilupa Thambavita
1764Malawara Vithanage Don Lakshitha Jayasundara
1765Karalahikge Tharaka Nuwan Jayasena
1766Thotage Nuwan Pradeep Kumara
1767Dekandura Arachchige Sajith Silva Gunarathne
1768Nirman Chinthaka Ferdinandus
1769Sameera Lakmal Kottage
1770Thuiyalage Chanaka Tharindu Fernando
1771Koswaththa Acharige Hasika Prasad Sanjeewa
1772Ruppage Nandana Silva
1773Goonaduwage Yohan Piyumal Perera
1774Sabaragamuwage Chalinda Sanjaya Perera
1775Thise Appuhamilage Don Tharindu Nawamini Siriwardana
1776Sadun Samantha Silva
1777Mohommad Rishad Mohommed Sanjeed
1778Suduwa dewage Nainda Madusanka
1779Don Thashira Indika Udawaththa
1780Rambukkanage Rajitha Anuradha Fernndo
1781Hendadura roshan Kumara De silva
1782Kumarage Asanka Piyumal Perera
1783Pathirana Arachchige Sameera Sandaruwan
1784Jayasooriya Kuranage Gayana Darshana Perera
1785Sandaradura Anil Chamara Silva
1786Samaradiwakaralage Don Dinesh Sandaruwan Bandaranayake
1787Mirissage Amila Isuru Madusinghe
1788Handige Nuwan Prabath Soyza
1789Kaluthara Yalage Vajira Wasantha Kumara
1790Samaraweera Mudakige Shashee Eranga samaraweera
1791Kukule Vithanalage Don Gnalaka Anushka
1792Jayarathna Haluge Chinthaka Mahendra
1793Dammage don Chathura Nandana
1794Pallage Rakitha MAdushan De Silva
1795Kankanam Thirige Dinesh Nadeera
1796Kajugahawaththa Liyanage Mithun Kalpa
1797Pawathinaachchari Jothirathne Ramesh Dulshan
1798Roopasingha Arachchige Manoj Ranasingha
1799Pasquel Handi Nuwan Sathara De Silva
1800Palandagama Acharige Gihan Madushanka
1801Kombala Liyanage Malindu Madusanka
1802Elpiti Acharige Chamika Hasala Buddhika
1803Danwanna Liyanage Lasitha Sanjeewa
1804Elayadura Imalka Nirmala Weerasekara De Silva
1805Chamara Madushan Kumarathunga
1806Holanthage Sameera Lanka Premathilaka
1807Pettagama Praneeth Shanka De Silva
1808Kaludura Isuru Ruwan Jayasingha
1809Samali Archchige Sajith Rangana
1810Maddumage Chamara Dhanushka Perera
1811Hallawa Archchilage Kasun Samitha Laksri
1812Kapila Chanaka Hettiarachchi
1813Kanishka Prabath Weerakoon
1814Welivitage Nuwan Rodrigo
1815Kamburawela Kankanamge Irantha Namal Gunawardhana
1816Egoda Hettiarachige Don Kusun Viraj Wijesena
1817Yattowita Vithanage Udith Navindra
1818membership Cancelled
1819Gurusingha Arachchige Hasitha Manjula
1820Raigam Bandarage Samitha Ranil Bandarage
1821Jayaweera Gama Athi Ralalage Nayana Priyantha Jayaweera
1822Sinhara Arjuna Dilshan Silva
1823Pathumsiri Kumara Goraggoda
1824Pahan MadubhashakaDevindra Vijendra
1825Udaya Sanjeewa Danthanarayana
1826Sameera Rukmal Adikaram
1827Kamburawela Kankanamge Hiran Chinthaka Ranaweera
1828Kamburawela Kankanamge Shanika Prasanna Jayasooriya
1829Shamila Nuwan Wahalathanthree
1830Dandeniyage Amal Indika Gunathilaka
1831Gabadage Don Thushan Chathuranga Gabadage
1832Weerasingha Archchige Heshan Sanjaya
1833Mohomad Nisthar Mohomad
1834Priyanga Roshan Dewapura
1835Hettiarchchige Rohan Kumarasiri
1836Kuda Thelge dinesh Sameera Peris
1837Waruna Pothpitiya
1838Francisco Hettiarachchige Ruwan Lakmal
1839Ovitigala Vithanage Viraj Aravinda
1840Hettige Don Milan Chinthaka
1841Degiri Anusha Mandis Senawirathne
1842Udumullage Don Sashika Prabath Siriwardhana
1843Nuwan MAdushanka Jayasinghe
1844Janage Kasun Anjana Jayawardhana
1845M D N Ramyasiri
1846H D K P Ramyasiri
1847Sumudu Chamara Wichramarachchi
1848Hewa Fonsekage Indika Nihal Fonseka
1849Samarawickrama Vidana Arachchilage Avantha Ravihara
1850Chandima Padmakantha Wangathunga
1851Galapitagedara Subash Maduranga Samaranayake
1852Dewage Don Pramith Lalantha Vijedasa
1853Mantiyage Don dunil Ranga Gunathilaka
1854Lion Dr. Dharshana Weerakoon
1855Kurukulasuriya Hondaadi Patabandiarachchilage Sameera Madushanka Silva
1856Thushara Chandika Abeysekara
1857Dewamuni Duleep Vijaya Nandana silva
1858Kariyawasam Pathirage Dilan Indika
1859Disanayaka Korale damith Nilanja
1860Weerasooriya Liyana Archchige Buddika Sandaruwan
1861Handuwala Dewage Janith Sanjeewa Karunarathne
1862Weerakonda Baduge Chanaka Milinda Perera
1863Walimuni Dumindu Prabath Abeysekara
1864Damith Guwawari Darshana Sanjeewa
1865Galbada Kankanamge Prasad Sanjeewa Perera
1866Chathuranga Koralage
1867Kariyakarawange Don Buddhika Sirikumara
1868Nawaidiri Dewage Damith Lionel Fernando
1869Denipitiya Amarige Thivankla Lakshan
1870Molligoda liyanage Uditha Indrajith
1871Watawala Kankanamge Don Dilshan Maduranga
1872Mahappu Koralage Uditha Manoj Gunarathne
1873Bethmage don Thushara Priyadarshana
1874Hasitha Sandaruwan Mahawaththa
1875Godamaga Vithanage Thushara Sampath
1876Madusanka Geethanjana Abeyrathna
1877D R Karunarathne
1878Kaluwa Dewage Tharindu Heshan Chandrakumara
1879Himal Niluksha Kikkaduwa
1880Dodangoda Liyange Lakshitha Dilshan Liyanage
1881Hettigoda Arachchige Irantha Givantha
1882Rumesh Ranganadi Moraadage
1883Hewilakodi Malith Wijesooriya
1884Acharige Milin Prabawi Rathnayake
1885Don Sineth Madushan Jayasingha
1886Hambange Don Uddika Sampath
1887Kahadoowa Archchige Darshana Kumara
1888Channa Manamperi Korala
1889Chaminda Chinthana kumara
1890Walawela Gedara Akila Sameera Sugathadasa
1891Darshana Gayavi Chandika
1892Diyagu Arachchige Madushal Danushka Gunawardhana
1893Haritha Gayan Ariyarathne
1894Gihan Kanishka
1895Amila Lakmal
1896Harsha Dananjaya
1897M T D Rukshan
1898Furhan Asees
1899Charith Rangana
1900A T Rajitha
1901Chamila Udayanga
1902Gihadi Dilruk
1903Channa Lalindra
1904Sandun Amilajith
1905Sampath Chathuranga
1906Chaminda Chinthaka
1907Dilan Ananda
1908Dela Mada Gedara Rangana Ruwan Kumara
1909Walpola Pathum Chathuranga
1910Remuna Hettige Sumal Malinda
1911Gammana Archchige Gihan Dilruk
1912Abdul Ghany Ahamed Vafran
1913Thuiyalage sudarshana Alankara
1914Sachith Chathura Weerasingha
1915Juwan Machadige Ranga dilruk Fernando
1916Sameera Chadramal Manage
1917Archchilage Praneeth Gimantha Perera
1918Ramanayaka Arachchilage Ramesh Ramanayake
1919Dinesh Gunathilaka Samarawickrama
1920Menaka Niroshana Malavi Archchi
1921Sujeewa Malhan Munasingha
1922Kalinga Pathum Nadeera
1923Badugama Hewage Nuluka Nuwan Chinthaka
1924Ravinath Jayantha Wickramasingha
1925Badugama Hewage Thisara Harshana
1926Karunamuni Darshana Nuwan Karunarathna
1927Gurusingha Arachchige Jayanadi Jayasanka
1928Daminda Nadeesh Thewarapperuma
1929N/A
1930Jasenda Hewage Danushka Sri Ranga Fernando
1931Wedige Nuwan Manjuka
1932Ari Dilruksha Kumara Somadewa
1933Kurakulasoorige Nimesh Kalhara Silva
1934Chalana Navodya Edirisingha
1935Rasika Kumara Kalpage
1936Uduwedawi Kasun Madhushanka Abeyrathna
1937Edirimanna Arachchige Sidhawa Kaweendra Edirimanna
1938Wadduwage Amila Jeewantha Smarasingha
1939Hewa Dewage Kasun Nachika
1940Malawara Arachchige Don Eranga Upeksha Perera
1941Jihad Mohommad
1942Mangappuli disanayakage Gihan Chinthaka
1943Amila Indira Shirantha Peries
1944G P Asela Madusanka
1945Vithanage Niroshav Nirmala
1946Sashika dhananjaya Udayampila
1947Suduwa dewage Supun Niroshana
1948Hiran sanjaya Kaluwitharana
1949Don Prabodha Ranaweera
1950Dilesha Thivanka Vithana
1951Amila Madhusanka
1952Herawela Mawandadi Asela Jeewantha
1953Akila Sanjaya Gunarathne
1954Liyanarachchi Ajith Nishantha
1955Balangodage Shiraj
1956deepal Indrajith Darmapriya
1957Lionel Indika Herath
1958Gamage Shanika
1959Amila Sandaruwan Alankarage
1960Devi Nranjan Lal Ariyarathna
1961Nadun Chathuranga Jayasingha
1962Don Shenawi Maduranga
1963Appuhamilage Wishwa Dilan
1964Don Ruchira Shyaman Gunathilaka
1965Dilusha Chamira Jayasekara
1966Jeewaka Jayalath
1967G C Chamika Gayashan Perera
1968G K H Kavinda shenavi Perera
1969Duminda Pushpa Kumara 7/8Ruwan Lane Pulaman Waththta Bombuwela
1970Widanalage Chathura Sandaruwan
1971Pasindu Maduwantha Gamage
1972Tharindu Prasad Silva
1973Udaya Chamikara
1974Jeyaram Bernad
1975Pravin Chathuranga Wanigasingha
1976Janitha Lakpriya Suduhewa
1977Don samantha Kumara
1978Viraj Dinusha Mendis
1979Sumithra Vijayantha Thilakarathna
1980Gunamuni Ravindu Umayanga
1981Diwakarage Sajin Channa Disanayake
1982D D Vajira Nilantha Darmawardhana
1983Indika Udith Hettiarachchi
1984Kandamullage don Sathira Jeewana
1985Archchige Ishan Upekka Jayarathne
1986Ridewadige rajin Ravinath
1987Naga Kankanamge Randika Priyara
1988Wedikara Mahesh Dilanka De silva
1989Liyanadura chaminda Thushara Silva
1990Weerakoon Baduge Sathya Tharaka Fernando
1991Mannage Don Thivanka Dhananjaya
1992Edirisinghe Arachchige Kasun chathurange
1993Meemanage Asiri Udarathne
1994Samaraweera Mudalige Don Ananda Wimal samaraweera
1995Kodithuwakku Kankanamge Rasika Sudaraka
1996Surada Buddhika Kolonne
1997Indika Upajith Hettiarachchi
1998Thisew Hewage Sashika Lakmal
1999Hettigoda Arachchige Sashika Madhushan Padmasiri
2000Namunu Kankanam Vithana Madurage Sameera Weerawardhana
2001Mahamandige Viraj Dinusha Mendis
2002Kongaha Pathirage Kasun Buddhika
2003Manjula Yohan Jayalath
2004Nuwan Tharinda Palihapitiya
2005Kurakulasooriya Palamandige Asanka Priyadarshana Silva
2006Rishan Manojith de Silva Weerakkodi
2007Mahadurage Nalintha Lakmal Fonseka
2008Amanda Konda Archchige Pasindu Manohara
2009E S N Fernando 
2010Sadirising Archchige Amila Darshana Edirisingha
2011Udugama Koralalage Don Yoga Prasanna
2012Abeygoda Geekiyanage Hasumal Ruwansiri
2013Ilandari Dewage Inura Chandeepa Karunasekara
2014Samarawickramage Chathura Mihiranga Bandara
2015Alwala Hewage Dasun Lakshan Hemantha
2016Walimuni Asitha Chamika Abeysekara
2017Bulathsinhala Archchige Thamara Thiwanka Perera
2018Peellage Tharindu Maduranga Dayarathna
2019Gonagala Vithanage Nishan Tharindu Samantha
2020Peduru Hewage suneth Dasantha Ekanayaka
2021Don Budhdhikka Lalendra Hettithanthri
2022Palamandige Chaminda Kumara Fernando
2023Thishan Isuru Abeysekara
2024Amarathunga Archchige Thusitha Kumara Dayarathne
2025Battagodage rumesh Chathuranga Fernando
2026Patabadige Srimal Drahana Cooray
2027M O N S S Sugathadasa
2028Gabadage Rajitha Akiranga
2029Polwaththa Liyanadewage Lakshitha Dhananjaya Wickramasingha
2030Pelawaththage Don Thilina Nadeeshan Hettiarachchi
2031L S S Perera
2032T.A.G. C.Siriwardana
2033Hettiarchchige Sashika adushanka Pathmasiri
2034Appuhandi Kotahewage Sanuda Vinsuka Ariyawickrama
2035Ederawasam Gamage Lahiru Nirodha de Silva
2036Kalugala Vithanage Yasas Hmanga
2037Maddumage Don Lahiru Maduranga
2038Wanni Arachchige Thilina Nadika Don Wanniarachchi
2039Dissanayaka Mudiyanselaga Amila Sathyajith
2040Agodohattearachchige Don Sameera Randika Dayananda
2041Senesh Lalithya Punchihea
2042Bothalage Kavindu Uwathpriya Gunawardana
2043Wellawaththa Arachchige Isuru Lakshan de Silva
2044Galla Hettiarachchige Don Lahiru Jayashanka.
2045Dodangodage Don Dayan Suranjith
2046Viraj Sadaruwan Rajapaksha
2047Walakulu Arachchige Sudharaka Dimuth Kumara
2048Wanni Arachchige Buddhika Dilshan
2049Chalindu Rajitha Anuranga Abeysinghe
2050U.M.D. Madusanka
2051Yashitha Shaman Habarakada Liayanage
2052Ashan Isuru Karunarathna
2053Hidella Arachchige Navod Lakruwan
2054Laddu Ruchira Gayan de Silva
2055Thalitha Praboda Wijenayaka
2056Bogodage Sunith Sanka Perera
2057Juwan Hettige Vishwa Iduwara Abhishek
2058Kirinde Arachchi Maduranga Pramoda
2059Paranagamage Don Sadun Eranga
2060Suduwa Dewage Isuru Rumesh Ruparathna
2061Samarawickrama Liyanage Dinusha Gagan Wickrama
2062Wijekulasuriya hamila Thushan Indika
2063Dasun Niranga Wedippuliarchchi
2064Naidi Panikkilage Nanadana Pushpakumara Fernndo
2065Don Geeth Kumara Wahalathanthri
2066Keth Kuttige SryiyanthacAnuradha
2067Hapange Theekshana Santhusha de Silva
2068Mahamarakkalage Suresh Nilanka Perera
2069Panditha Rathnage Amila Rangana
2070Hewasage Pradeep Maduranga Kaldera
2071Don Haritha Wanigasekara Dissanayaka
2072Ruwanpura Shehan Chamika Wijesena
2073Mohomad Nijam Mohomad Sufraann
2074Priyankarage Ravinya Dimuth Senavirathna
2075M. D. Prageeth Salgadu
2076K. Manoj Moramada
2077M. D. I. Eranga Gunathilake
2078Viraj Mapa Wijayasinghe
2079B. Dileepa Sooriyabandara
2080G. Kavishka Dilhan
2081M. Dimuth Dayarathne
2082H. A. Nayana Raveendra
2083D. P. Dimuth Lakshitha Peris
2084H. A. Asanka Dhananjaya Perera
2085M. K. Uddhika Manamendra Gunarathne
2086K. Sajith Harsha Perera
2087H. D. Gayan Dhuminda Iroshan
2088Gayashan Akalanka Wikramarachchi
2089K. Heshan Nimantha Rajapakshe
2090M. S. Mohomad Afham
2091N. B. D. Akalanka Silva
2092S. Lasantha Kumara
2093විතාරන පුබුදු ලක්මාල්
2094සෙම්බුකුට්ටි ආරච්චිගේ දොන් සුදේශ් රංගන
2095හේවා දේවගේ රංග චන්දිමාල් ජයප්‍රිය
2096මැදගොඩ හෙට්ටිගේ දොන් කමිදු තිලිණ උදුලතුංග
2097දොන් යොමාල් සුපුන් ද වාස් ගුනසේකර
2098තුසෙව් හේවාගේ ශෂිත ලක්මාල්
2099ඒ. ඒච්. දිනේෂ් රංගන ප්‍රනාන්දු
2100ප්‍රබෝද් තමුෂ වනිගසිංහ
2101බෙට්ටිපිලිප්පුගේ මෙනුෂ ෂෙනාල්
2102
2103W. A. Y. ගිම්හාන සිල්වා
2104D. A. මධුශාන් රනතුංග
2105M. ප්‍රසාද් මාතරආරච්චි
2106K. A. D. මනිල්ක කොඩිප්පිලි
2107P. T. කසුන්ජිත් ධර්මප්‍රිය
2108H. තරුෂ විහංග වෝල්ටර්
2109K. A. දේසිත රන්සිඳු කටුවාවල ආරච්චිගේ
2110M. කාංචන ලක්මාල් උපේන්ද්‍ර
2111K. V. තුසිත රුවන් කරවිට
2112K. A. මධුසංඛ මන්දීර පෙරේරා
2113N. M. පසිඳු ෂමිල්ක
2114M. අශාන් උදිත පංචාල සිල්වා
2115රවිඳු හසරංග අතපත්තු
2116හඳුන්ගේ දොන් යසිත සඳරුවන්
2117S. ප්‍රතාප් විතානගේ
2118E. හේවගේ චාතුර්ය උමයංග
2119M. B. යොමාල් කරුණාරත්න
2120D. M. කවිෂාන් වික්ශිප්ත ධනපාල
2121K. D. සනුජ ජිත්මල් පේමචන්ද්‍ර
2122A. A. ප්‍රියසාද් සිල්වා
2123M. දොන් ලහිරු දර්ශන
2124H. D. විසල් සුරංජ
2125G. සෙව්වන්ද නදුන් පෙරේරා
2126B. V. රාජිත මදුරංග බෙනරගම
2127D. රසල් ජෑන්ස්
2128A. A. ජීවන්ත ශ්‍රීමාල් රණවීර
2129M. ලහිරු චතුරංග ද සිල්වා
2130H. G. දුලාජ් හසන්ත
2131P.D. විශාන් මදුසංක
2132H. D. කසුන් රංදිමාල් ජයසූරිය
2133අසිත රුවන් මාපලගම
2134K. උදයංග බෙනරගම
.....................
2157ගිහාන් දේවින්ද මුණසිංහ
2158උදිත ඉසුරු ඩයස්
2159සඳුන් මංගල කුමාර
2160මහදුරගේ තිසුර තේජක ද සිල්වා
2161දිදුල කවීෂ ද සිල්වා
2162පොත්තහැන්නදිගේ බුද්ධික චානක ඩයස්
2163මල්ලිකාරච්චිගේ දොන් තීක්ෂණ චතුරික
2164මල්වත්ත ආරච්චිගේ චතුර හර්ෂණ
2165ලොකු හකුරුගේ රොෂාන් මධුසංක
2166වලතර ආචාරිගේ උදාර සංජීව සෙට්ටිනායක
2167බුලත්සිංහලගේ තිළිණ ප්‍රසාද් කුරේ
2168තරිඳු ධනුක කන්නන්ගර
2169කැකුලාහන්දි උදාර මනෝජ් සිල්වා
2170කලුතරගේ ක්ලේහාන් හිමන්ද රාජපක්ෂ
2171මාදුගැට ජයරත්න විදානලාගේ දුමින්ද ප්‍රදීප් කුමාර
2172නුවන් චතුරංග සිල්වා
2173උඩුවගේ කසුන් අදීශ අබේරත්න
2174දීගොඩ මානගේ සම්පත් ප්‍රියශාන්ත
2175හිඳුල තේනුක ගුනසේකර
2176පහලගේ ප්‍රසංග අබේගුනවර්ධන
2177මොහොමඩ් ෆසාන්

1 comment: